De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond
De Windhond

ANBI-informatie

ANBI-informatie

De op grond van de toepasselijke regels verplicht weer te geven informatie inzake de Stichting De Windhond is de volgende:

NAAM: Stichting De Windhond

FISCAAL NUMMER: 8161.89.316.B01

CONTACTGEGEVENS: zie tabblad Contact

BESTUURSSAMENSTELLING: zie tabblad Stichting

BELEIDSPLAN, BELONINGSBELEID, DOELSTELLING: zie hieronder

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN: de hele website is een spiegel van de activiteiten

FINANCIËLE VERANTWOORDING: onder het Beleidsplan vindt u de jongste jaarcijfers.

De Stichting is een ANBI met de status cultureel, waardoor er een ruimere aftrek voor de Inkomstenbelasting mogelijk is (125%).

___________________________________________________________________________________________________

BELEIDSPLAN 2014 (inclusief Doelstellingen, Beloningsbeleid)

Doelstelling Stichting

De Stichting Stellingkorenmolen De Windhond stelt zich ten doel om de nieuw gebouwde molen op de Soester Eng zo veel mogelijk te laten draaien en de werkende molen open te stellen voor het publiek.

Monument

De molen is voor de Soester gemeenschap van grote waarde. Het is in de eerste plaats een verfraaiing van het dorp. Het is een monument voor de agrarische geschiedenis van het dorp dat thans een gewilde woonplaats met vitale bedrijvigheid is.

Duurzaamheid

Een molen is HET grote voorbeeld van techniek van windenergie. Deze techniek, die nog steeds in ontwikkeling is, wordt inmiddels over de hele wereld  toegepast bij het opwekken van elektriciteit en het is de verwachting dat de komende decennia daaraan versneld uitbreiding zal worden gegeven.

Onze molen maalt ook biologisch geteeld graan tot vele soorten meelproducten die verkocht wordt aan milieubewuste consumenten die de iets hogere prijs geen bezwaar vinden voor een eerlijk lokaal product. Daartoe is in de molen een bescheiden winkel ingericht waarin deze producten worden verkocht. Er vindt uitruil van producten en grondstoffen plaats met andere molens.

Toerisme

De molen draagt bij aan de toeristische aantrekkelijkheid van Soest en het Eemland. Het bezoekersaantal ligt stabiel tegen de 10.000 personen per jaar waarvan een belangrijk deel van buiten Soest komt. Telkens blijkt de molen een diepe indruk achter te laten bij buitenlandse bezoekers. Kenmerkend zijn ook de reacties van emigranten als die vanuit de hele wereld een bezoek brengen aan hun geboorteplaats Soest.

Dat de molen in het begin van de 21ste eeuw nieuw gebouwd is als getrouwe replica van de oorspronkelijke molen op een iets andere locatie is geen bezwaar. Hierdoor kon ook meer ruimte gecreëerd worden voor bezoekers, de veiligheid verbeterd worden en de toegang voor gehandicapten middels een rolstoellift mogelijk gemaakt worden.

Zolang de financiële middelen van de Stichting het toelaten en vrijwilligers beschikbaar zijn wil de Stichting ruime openingstijden hanteren en gratis toegang verlenen. Daarbij wordt wel op subtiele wijze een vrijwillige bijdrage gevraagd, maar de ervaring leert dat bezoekers dit niet altijd begrijpen.

Educatie

Er is geen monument dat zoveel educatieve elementen in zich bergt als een molen, en De Windhond op zijn unieke locatie op de Soester Eng in het bijzonder. Allereerst de bouwkundige aspecten en de verbazingwekkende techniek van een stenen en houten constructie die enorme krachten moet kunnen verwerken. Verbazingwekkend hoe de speciaal gevormde houten wieken, al of niet voorzien van zeilen en borden, een minimum of maximum van wind kunnen opvangen en omzetten in een gelijkmatige beweging. Ingenieus hoe deze krachten via houten wielen en raderen aan de maalstenen een onstuitbare snelheid geven en een constante stroom van graan omzetten in meel. Met gepaste trots kan uitgelegd worden dat zo al eeuwen in Nederland meel, olie en houtproducten gefabriceerd worden. Zonder molens was er geen Gouden Eeuw geweest en zo komt de geschiedenis van ons land verhalenderwijs langs. Zo proberen we de nieuwsgierigheid van kinderen te prikkelen tot verder vragen en uitzoeken.

Naast de techniek wordt aandacht besteed aan de voedselbereiding in ons land. Brood komt niet vanzelf in de winkel, en tussen meel en bloem zit nog de zemel en de gries. Voor de kinderen van deze tijd verbazingwekkend. Dan komt ook de meteorologie aan bod: windrichting en –snelheid, buien, bliksem etc. Ook het landschap is van belang. Voor een molen is een open landschap nodig en dat is vaak gevormd door vele eeuwen van landbouw.

En de toekomst: de molen zou weleens een cruciale rol kunnen spelen in de ontwikkeling van duurzame energie. De techniek die een eeuw geleden afgedaan leek te hebben is bezig aan een hergeboorte. Duizenden windturbines zorgen inmiddels over de hele wereld voor schone energie en er zijn grootse plannen om het gebruik fossiele brandstoffen verder terug te dringen door windparken te bouwen op land en in zee.

Zo proberen we kinderen in alle leeftijdcategorieën op boeiende en aanschouwende wijze te leren, aan het denken te zetten en uit te dagen tot verdere verkenningen. Scholen zijn bij ons altijd welkom. Voor instandhouding van de molen vragen we – net als bij andere leermiddelen van toepassing is - een bescheiden vergoeding.

Financiën

De bouw van de molen is gefinancierd uit giften, een groot legaat en sponsoring door bedrijven. Realisatie was mede mogelijk door verkoop van de Molenaarskamer onder de molen. De grond is in erfpacht uitgegeven door de Gemeente Soest (voorlopig tot 2032). De  saneringskosten ad E 20.000 van de voormalige vuilstort waarop de molen gebouwd is werden betaald door de Stichting, en ook de bouwvergunning waarvoor E 25.000 in rekening werd gebracht. Een tekort op de bouwsom werd afgedekt met een aflossingvrije lening bij de Rabobank ad E 100.000 waarover een marktconforme rente betaald wordt.

De Stichting is een vrijwilligersorganisatie waarin geen bezoldiging betaald wordt. Ook een aantal commerciële diensten waarvan de stichting gebruik maakt werden vaak om niet of tegen een sterk gereduceerde prijs ter beschikking gesteld, bv. de accountant en de website. De vrijwilligers doen zoveel mogelijk werkzaamheden zelf, w.o. schoonmaken. Voor werkzaamheden van derden moet uiteraard een marktconforme prijs betaald worden. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding in welke vorm dan ook.

Verhouding met De Molenaarskamer BV

De Molenaarskamer is een particuliere commerciële exploitatie van een vergaderruimte voor 60 personen onder de molen. Deze is via een eigen website te boeken. De Stichting hecht aan een goede samenwerking met de exploitant, o.a. door afstemming van de activiteiten. Tevens zorgt De Molenaarskamer voor aanloop in de molen en financiële bijdragen van bezoekers van de vergaderruimte

Er is met De Molenaarskamer BV een Vereniging van Eigenaren die o.a. de verzekering van de opstallen en het onderhoud van het gezamenlijke terrein regelt.

Vrijwilligers

Iedereen die zich aangesproken voelt door de doelstellingen is welkom als vrijwilliger. Het Bestuur stelt de nodige documentatie beschikbaar om de taken goed te kunnen vervullen. Daarnaast zijn er regelmatig overlegbijeenkomsten en is zorg gedragen voor een passende ongevallenverzekering.

In de vrijwilligers onderscheiden zich: een beheerder, vrijwillige molenaars, leerling molenaars, rondleiders en winkelassistenten alsmede Bestuursleden.

Het Bestuur vraagt in een welkomstbrief van vrijwilligers dat zij bijdragen aan het invullen van de doelstellingen, en de veiligheid van personen en goederen waarborgen  Het Bestuur behoudt zich het recht voor om vrijwilligers te weigeren waarvan de verwachting is dat zij niet aan deze criteria (zullen) voldoen. Vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoedingen.

Vrijwillige molenaars dienen te beschikken over een Diploma Vrijwillig Molenaar van de Vereniging De Hollandsche Molen. Twee molenaars in opleiding mogen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid molenaarswerkzaamheden verrichten.

Werkzaamheden aan de molen mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de vrijwillig molenbeheerder. Voor werkzaamheden van derden is goedkeuring van het Bestuur nodig.

Evenementen

De Stichting streeft ernaar om jaarlijks een aantal evenementen te doen plaatsvinden die bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting. Daarbij is te denken aan activiteiten op het terrein rond de Open Molendag, de Oude Ambachtenmarkt en het Oogstfeest op de Eng.

Maatschappelijke organisaties die van het decor van de molen gebruik willen maken om een passende manifestatie te houden zoals concerten, toneel-voorstellingen, sportevenementen zijn van harte uitgenodigd. Zo is in de afgelopen jaren de Avondvierdaagse door de molen geleid en hebben een Kub-toernooi en enkele concerten plaatsgevonden.

Veiligheid op de molen

De molen is een industriële werkplaats uit vroeger dagen. Dit houdt in dat er geen extreme maar wel herkenbare risico’s zijn. Te denken valt aan de draaiende wieken, de hoogte en openheid van de stelling, het luiwerk en de ronddraaiende delen in de molen. De eerste verantwoordelijkheid is bij de bezoeker zelf waarbij ouders of onderwijzend personeel verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Kinderen onder de 10 jaar zonder begeleiding hebben geen toegang. De dienst-doende vrijwillig molenaar is de eerst verantwoordelijke voor aan hem bekend gemaakte veiligheidsvoorschriften en het toezicht op andere vrijwilligers en bezoekers. Zonodig ontzegt hij hen de toegang als de veiligheid in het geding komt.

Er is door het Bestuur een risico-inventarisatie vastgesteld, geïnitieerd door de Vereniging De Hollandse Molen, die in samenspraak met de vrijwilligers regelmatig wordt geactualiseerd. Er is een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Veiligheid van de producten

Er is door het Bestuur een product-hygiëneplan vastgesteld dat in samenspraak met vrijwillig molenaars regelmatig wordt geactualiseerd. Van ingekochte grondstoffen wordt de herkomst geregistreerd en op het gereed product worden de wettelijk vereiste specificaties aangebracht.

______________________________________________________________________________________________________

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Stichting De Windhond
Beschikbaar zijn de jaarcijfers 2017 in 2 pdf (Balans en Exploitatie-overzicht).

Stichting Vrienden van de Windhond
Beschikbaar zijn de jaarcijfers 2017 in 2 pdf (Balans en Exploitatie-overzicht).

 

 

Sponsoren & Donateurs

Middelman WonenTV service Ton UylandHemuboElbertse Orgelmakers B.V.Markt Oude Ambachten
Huisstijl: Linda Hilhorst - Fotografie: Jaap v/d Broek - Webdesign: RETO Internetburo Copyright Stichting De Windhond 2019